Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Sąd wyjaśnił, że może wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu sędzia NSA Andrzej Gliniecki, ciężar udowodnienia, że zachodzą przesłanki wstrzymania wykonania decyzji, spoczywa na skarżącym. Aby sąd mógł stwierdzić, czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi przytoczyć istnienie konkretnych okoliczności. Muszą one prowadzić do wniosku, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne. Ponadto w spornej sprawie z zakresu prawa budowlanego skarżący musi wskazać, dlaczego uznał, że osoba uprawniona do prowadzenia robót budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej ma ponosić ujemne skutki związane ze wstrzymaniem jej wykonania. To bowiem inwestor ponosi ryzyko prowadzenia robót przed rozpoznaniem skargi przez sąd i to na nim spoczywać będzie obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, w razie gdyby okazało się, że w wyniku rozpoznania skargi decyzja zostanie uchylona.
SYGN. AKT II OZ 1335/10.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 21.01.2011.