Prawnik z wykształcenia Daniel P. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przeciwko pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który odmówił  udostępnienia kopii umów o pracę osób zatrudnionych w SN. Jak wyjaśnia skarżący dane osobowe pracowników i sędziów ( wynagrodzenia, z datami urodzin i PESELami) są mu potrzebne do stworzenia bazy danych.
WSA 11 marca 2013 r. ( sygn. akt SAB/ Wa 503/12) zobowiązał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do udostępnienia informacji publicznej i stwierdził, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszeniem prawa. A zatem po pierwszym orzeczeniu sądu, SN musi udostępnić wszystkie umowy o pracę lub innego rodzaju umów z osobami aktualnie zatrudnionymi na stanowiskach: radców prawnych, Szefa Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Dyrektora Biura Administracyjnego, Dyrektora Biura Finansowego, Dyrektora Biura Gospodarczego, Dyrektora Biura Informatyki, Dyrektora Biura Kadr, Dyrektora Biura Organizacyjnego, dokumenty określających organizację i obowiązki komórek organizacyjnych i stanowisk (regulaminy, statuty, zakresy obowiązków), a także liczby osób zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Sądu Najwyższego z określeniem rodzaju umowy i pełnionego stanowiska oraz stopnia urzędniczego.
Od tego wyroku I prezes złożył  skargę kasacyjną. Sędzia Izabela Kulig- Maciszewska odroczyła wydanie orzeczenia. Zobowiązała radczynię prawną reprezentującą I prezesa SN do przedłożenia sądowi umów, o które prosi skarżący. Sąd chce się z nimi zapoznać, aby stwierdzić, czy stanowią one informację publiczną.
Sygnatura akt I OSK 1741/13