Dyrektorce zespołu szkół zawodowych w Poznaniu Małgorzacie N. postawiono zarzut złamania dyscypliny finansowej. Polegało to na tym, że dyrektorka nie pobierała czynszu od spółki Cosinus, która wynajmowała od szkoły jedną salę lekcyjną wyposażoną w komputery.
Spółka od października do lipca 2009 prowadziła w tym pomieszczeniu odpłatne zajęcia dydaktyczne. Było to łącznie 278 godzin, których wartość oszacowano na 5 444 zł.
Podstawą korzystania z sali była umowa najmu zawarta w 2005 r. i w par. 4 określająca stawki za korzystanie z pracowni komputerowej.
Powodem nie ściągania opłat były - jak tłumaczy dyrektorka - warunki darowizny. Sprzęt komputerowy w tej pracowni pochodził ze środków unijnych, który nie mógł być wykorzystany dla celów komercyjnych. Tak stanowił regulamin szkoły.
Regionalna komisja orzekająca w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie przyjęła tłumaczenia dyrektorki i ukarała ją upomnieniem ( czyli najniższą sankcją).
Od tej decyzji Małgorzata N. odwołała się do Generalnej Komisji Orzekającej. Ale ta utrzymała decyzję w mocy. Stwierdziła ona, że dyrektor szkoły ma obowiązek pobierać należności z najmu na podstawie zawartej umowy.  
Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest   nie pobranie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (art.5 ust.1 pkt.2). 
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dyrektorka powołała się na ustną umowę użyczenia zawartą ze spółką Cosinus. jednak żadnych dokumentów nie przedstawiła.
WSA oddalił skargę Małgorzaty N. Wobec tego dyrektorka złożyła kasację.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił opinię sądu I instancji i oddalił skargę. Uznał, że umowa użyczenia wymaga formy pisemnej. Jej brak jest warunkiem obciążającym dyrektora szkoły. Organ nie ma obowiązku dochodzić, czy inna umowa cywilnoprawna została zawarta. Zdaniem sędziego Zbigniewa Czarnika, dyrektorka szkoły powinna w momencie otrzymania sprzętu komputerowego ze środków unijnych zamienić umowę najmu na umowę użyczenia w formie pisemnej.

Sygnatura akt II GSK 1845/12, wyrok z 18 lutego 2014 r.