Wzór takiego pełnomocnictwa, uwzględniający zakres pełnomocnictwa i dane identyfikujące pełnomocnika i osobę go ustanawiającą określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W obecnie obowiązującym wzorze obligatoryjnie wymagane jest podawanie adresu zamieszkania pełnomocnika, co budzi wątpliwości zwłaszcza w przypadku pełnomocników zawodowych. Ujawnianie mocodawcy adresu zamieszkania pełnomocnika może być uznane za naruszenie jego prywatności. Poza tym utrudnia to doręczanie pism organów podatkowych, gdyż miejsce wykonywania działalności zawodowej i adres zamieszkania takiego pełnomocnika z reguły są różne. We wzorze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w zawiadomieniu o jego odwołaniu, podawany będzie wyłącznie adres do doręczeń pełnomocnika.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 237, poz. 1572) wejdzie w życie 31 grudnia 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line