We wzorze dokonano więc zmiany, dodając oprócz stawki 22% stawkę 23%, którą zgodnie z objaśnieniami, stosowna będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Analogiczne obok stawki 7% wprowadzono na okres przejściowy stawkę 8%, a stawkę 3% zastąpiono stawką w wysokości 5%.
Zmienione zostało także pouczenie zawarte w deklaracji VAT-IM. W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wynika to z tego, że jeżeli podatnik rozlicza podatek na zasadach określonych w art. 33a, to nie jest zobowiązany do wpłaty podatku wynikającego z deklaracji importowej. Kwota podatku z niej wynikająca zostanie bowiem rozliczona przez podatnika w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 252, poz. 1693) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line