Zmiany wynikają z rozporządzenia z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 298, poz. 1769).
Rozporządzenie określa: sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych; wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń; ustalania dochodu uprawniającego do wsparcia oraz wzory oświadczeń i zaświadczeń wymaganych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Zamiast dotychczasowego obowiązku dołączania do wniosku o pomoc zaświadczeń o dochodzie, a o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, o braku propozycji zatrudnienia, o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia, będzie można złożyć oświadczenia potwierdzającego ww. stany. Będą one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl