Do zadań Rady należeć ma identyfikowanie, monitorowanie i ograniczanie ryzyka systemowego, co pozytywnie wpłynąć ma na wzrost gospodarczy. W sytuacji, gdy Rada dostrzeże, że jakieś działania zagrażają stabilności systemu finansowego będzie mogła wydawać ostrzeżenia oraz zalecenia, w których wskaże sposoby zapobiegania zwiększaniu ryzyka. Zalecenia nie będą prawnie wiążące, jednak podmiot, który je otrzyma, zobligowany będzie do informowania Rady o podjętych działaniach.

Do kompetencji nowego organu należeć ma również wydawanie opinii oraz współczynników antycyklicznego bufora kapitałowego oraz systemowego bufora kapitałowego. Obydwa bufory to dodatkowy kapitał utrzymywany czasowo przez banki - celem pierwszego jest ograniczenie ryzyka systemowego wynikającego z nadmiernej podaży kredytów (chodzi o gromadzenie środków w czasie wzrostu gospodarczego na wypadek osłabienia koniunktury). W czasie spowolnienia gospodarczego banki będą zwolnione z wymogu jego utrzymania i będą mogły wykorzystać zgromadzony w czasie wzrostu gospodarczego kapitał. Tworzenie drugiego bufora ma na celu ograniczenie ryzyka systemowego o charakterze niecyklicznym, które może spowodować zagrożenie dla całego systemu finansowego.

Rada składać ma się z siedmiu członków. Jej przewodniczącym ma być Prezes NBP a zastępcami: minister finansów oraz członek zarządu NBP. W skład organu wchodzić mają także: przewodniczący KNF, prezes zarządu BFG oraz po jednym przedstawicielu wybranym przez premiera i ministra finansów. W posiedzeniach rady uczestniczyć ma również przezes GUS.