Jego autor, prof. Tomasz Grzegorczyk przypomina, że najważniejsze zmiany wprowadzone tą nowelą polegają m.in. na:
- zmianie celów postępowania przygotowawczego, tak że staje się ono postępowaniem jedynie dla oskarżyciela, a nie jak dotychczas także dla sądu,
- zwiększeniu nadzoru prokuratora nad dochodzeniem Policji i innych organów,
- poszerzeniu dostępu stron do akt postępowania przygotowawczego,
- ograniczeniu stosowania środków przymusu, w szczególności tymczasowego aresztowania, - ograniczeniu oficjalności w przeprowadzaniu przez sąd dowodów z urzędu i związanych z tym zmianach modelowych postępowania przed sądem I instancji, przed którym to strony będą musiały samodzielnie przeprowadzać dowody,
- zmianach w postępowaniu odwoławczym przez stworzenie szerszych możliwości do orzekania reformatoryjnego i z doprecyzowaniem zakresu kontroli odwoławczej,
- poszerzeniu uprawnień oskarżonego i skazanego do uzyskania odszkodowania za błędy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Autor komentarza podkreśla, że szczegółowo omawia w nim zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 września 2013 r.  obowiązujące już w momencie wydania komentarza, które dotyczą m.in.:
- wymogu należytego przechowywania rzeczy zatrzymanych w toku przeszukania: wyrobów tytoniowych oraz alkoholu;
- udziału tłumacza w czynnościach z udziałem oskarżonego,
- odpłatnego udostępniania kopii dokumentów z akt sprawy na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy.
Równolegle w publikacji przedstawione są zmiany wprowadzone przez wskazaną nowelizację, obowiązujące od 1 lipca 2015 r., wśród których najważniejsze odnoszą się do:
- inicjatywy dowodowej - przysługiwać ma głównie stronom, sąd zaś będzie miał możliwość przeprowadzenia dowodu z urzędu jedynie w wyjątkowych przypadkach;
- rozszerzenia kręgu uprawnionych do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia;
- szerszego dostępu do akt postępowania przygotowawczego.
Autor szczegółowo omawia również zmiany przepisów kodeksu będące następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych po poprzedniej edycji tego komentarza oraz dokonane ustawami ogłoszonymi do 31 marca 2014 r., prezentując też najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane do lutego 2014 r.
Wydawca, Wolters Kluwer SA zaznacza, że wcześniejsze wydania komentarza ukazywały się w jednym tomie, jednak z uwagi na obszerność analizy publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmuje statykę procesu i jego przebieg do uprawomocnienia się orzeczenia (art. 1–467).
Więcej o publikacji>>>

Tomasz Grzegorczyk – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego (w Izbie Karnej); specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach nieletnich i w sprawach o wykroczenia.
Od listopada 2004 r. do lutego 2006 r. był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości i przewodniczącym Zespołu Postępowania Karnego tej Komisji. W 2009 r. został ponownie członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w ramach której brał udział w przygotowaniu projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, uchwalonej 27 września 2013 r. Od listopada 2013 r. jest członkiem nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego