Andrzej Rzepliński urodził się 26 listopada 1949 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, a w 1990 r. doktora habilitowanego. Od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym.
Po studiach został aplikantem Prokuratury Powiatowej w Garwolinie i w 1972 r. podjął studia doktoranckie z zakresu kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 1991 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Ośrodka Badań Praw Człowieka na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Był m.in. ekspertem Obywatelskiego Centrum Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność", w ramach którego przygotował projekt Kodeksu karnego wykonawczego oraz projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wykładał również w DePaul University w Chicago oraz w Saint Louis University.
W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności, przedstawionego przez grupę członków Komitetu Helsińskiego w Polsce i w listopadzie 1992 r. przedłożonego przez Prezydenta RP Sejmowi jako projekt ustawy konstytucyjnej. Był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości gdzie pracował w zespole ds. kodeksu karnego wykonawczego. W latach 1992-1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Był również m.in. członkiem helsińskiego ruchu obrony praw człowieka (Komitet Helsiński w Polsce oraz zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu, Komitetu Bioetycznego Rady Europy. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ.
Współpracował m.in. z Chicago University Law School Center, instytutami Maxa Plancka we Fryburgu, we Frankfurcie nad Menem i w Heidelbergu oraz z Constitutional and Legal Policy Institute Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego w Budapeszcie.
W 1990 r. był doradcą do spraw reformy prawa penitencjarnego dyrektora więziennictwa, a w latach 1998-2000 doradcą prawnym ministra-koordynatora ds. służb specjalnych. Od 2001 do 2005 r. był doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Był ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy Sekretarzu Generalnym Rady Europy, ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości oraz ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu konstytucyjnych praw człowieka, sądownictwa, kryminologii, więziennictwa, zbrodni państwa, kary śmierci, polityki kryminalnej porównawczej, prawa policyjnego, korupcji oraz opinii prawnych przedstawionych komisjom parlamentarnym, Sądowi Najwyższemu, Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, Trybunałowi Konstytucyjnemu.
W grudniu 2007 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Stanisław Biernat urodził się 2 sierpnia 1949 r. w Tarnowie. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1985 r. doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna otrzymała I nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa". W 1995 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1971-1973 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. W latach 1994-1998 był kierownikiem studium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1991-2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.
Od 2001 do 2008 roku był sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2005-2008 - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.
Od 1989 do 1992 i od 1998 do 2001 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a od 2007 r. jego wiceprzewodniczącym. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich (PECSA), Societas Humboldtiana Polonorum, European Constitutional Network oraz European Group of Public Law.
W 2001 r. otrzymał od Komisji Europejskiej tytuł Jean Monet Professor of European Law. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem wielu książek i prac z dziedziny prawa publicznego i europejskiego.
W czerwcu 2008 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko Wiceprezesa TK. 
 
Piotr Tuleja (ur. 1963) jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego. Od roku 1992 pracuje w Trybunale Konstytucyjnym, najpierw jako asystent sędziego, a następnie orzecznik i kierownik Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 roku uczestniczył w pracach zespołu, powołanego ds. opracowania zmian w konstytucji i dostosowania jej do prawa Unii Europejskiej. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego.
 

Urodzony w 1941 roku adwokat Stanisław Rymar jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2001-2007 był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Pełni funkcję arbitra sądu polubownego adwokatury. Interesuje się prawem cywilnym, prawem karnym oraz postępowaniem cywilnym.

Marek Zubik (ur. w 1974 roku) jest profesorem i kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 roku był sekretarzem, a następnie członkiem prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2002-2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego - pełnił funkcję wicedyrektora zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Od 2007 do lipca 2010 roku był zastępcą rzecznika praw obywatelskich. Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu m.in. funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.