Dr Konrad Kohutek jest Absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Przedmiotem jego zainteresowań i badań naukowych jest także prawo bankowe, prawo działalności gospodarczej oraz prawo upadłościowe.
Konrad Kohutek jest profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Kierownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych na tej Akademii a także Członkiem Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK. Pełni również funkcję Członka kolegium redakcyjnego internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego a także Członka Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Jest autorem ponad 180 publikacji z ww. dziedzin, ponad 35 artykułów oraz ponad 90 glos do wyroków sądów krajowych lub unijnych. Jego publikacje są jednymi z częściej powoływanych w orzecznictwie (w tym Sądu Najwyższego) oraz w kilkuset decyzjach Prezesa UOKiK (wydawanych w latach: 2006-2017).

Adam Twarowski posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze publicznym, odpowiadając za organizację i koordynację obsługi prawnej Narodowego Funduszu Zdrowia (dyrektor Biura Prawnego Centrali NFZ), organizację opieki zdrowotnej dla 5,5 mln mieszkańców Mazowsza i zarządzanie budżetem rocznym w wysokości 9,5 miliarda złotych (dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ) oraz zarządzanie i reorganizację procesu zakupów w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy budżecie około 1 miliarda złotych rocznie (dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Centrali ZUS).
Specjalizuje się w doradztwie prawnym zarówno dla podmiotów z sektora publicznego (jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Zdrowia), jak i przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych. Zakres jego praktyki obejmuje przede wszystkim doradztwo w zakresie zamówień publicznych oraz ochrony zdrowia i leków.
Jego kompleksowe doświadczenie polega zarówno na doradztwie podmiotom publicznym przy organizacji oraz prowadzeniu dużych i niestandardowych przetargów, a także przedsiębiorcom uczestniczącym w przetargach, kontrolowaniu na rzecz instytucji zarządzających projektami unijnymi dużych przetargów infrastrukturalnych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych.
Adam Twarowski jest czynnym legislatorem, uczestnikiem procesu legislacyjnego. Jest wykładowcą z zakresu prawa medycznego i ochrony zdrowia na studiach MBA na Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodniczącym Komisji bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Aktywnie zaangażuje się w działalność naukową i innowacyjną w obszarze ochrony zdrowia, działając w think-tanku w opiece zdrowotnej (Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia) oraz w Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.