Jak wynika z uzasadnienia, ma na celu funkcjonalne dostosowanie rozporządzenia  z 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508) do zadań postawionych przed prokuraturą po dniu 4 marca 2016 r.

Jednym z założeń projektu jest wyodrębnienie z Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej - Biura Prokuratora Krajowego. Zaproponowana zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi centralnych organów prokuratury. Część zadań obecnego Biura Prezydialnego została przeniesiona do tworzonego Biura Prokuratora Krajowego. Nowa komórka organizacyjna zgodnie z projektem będzie również realizować nowe zadania, których potrzeba wyłoniła się w toku funkcjonowania Prokuratury Krajowej, w tym m.in. zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego czy Prokuratora Krajowego.W projektowanym rozporządzeniu dokonano również zmiany nazwy dotychczasowego Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Osobowych na Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

LEX Navigator Postępowanie Karne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Karne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami
W projekcie dodano zadanie dla prokuratur rejonowych polegające na udziale prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie. Zmiana ta była wynikiem wątpliwości zgłaszanych przez jednostki w tym zakresie. Koreluje on z zadaniami prokuratur okręgowych i regionalnych. Dokonano również zmiany umożliwiającej prokuratorowi kierowanie przebiegiem czynności procesowych na miejscu zdarzenia. Dodany § 68a regulaminu przewiduje konieczność uzgadniania decyzji asesora prokuratorskiego w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego z prokuratorem bezpośrednio przełożonym lub jego zastępcą. Zdaniem autorów projektu jest to uzasadnione doniosłością środków zapobiegawczych dla praw i wolności podejrzanych. Ponadto umożliwiono prokuratorowi nadrzędnemu dokonywanie analizy akt toczącego się lub zakończonego w podległej jednostce postępowania przygotowawczego również z urzędu, a nie tylko w związku z wystąpieniem strony lub innej uprawnionej osoby. Racjonalizuje to nadzór służbowy prokuratora.Według autorów projektu, izolacyjne środki zapobiegawcze wchodzące w sferę wolności obywateli są na tyle istotną kwestia, iż zasadnym jest, aby posiedzenia w przedmiocie ich stosowania lub przedłużenia stosowania odbywały się przy udziale prokuratora. Projekt rozporządzenia został przesłany do opiniowania do Prokuratury Krajowej.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2016 r.