30 stycznia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 114 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, potrzeba opracowania zmiany rozporządzenia regulującego szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej podyktowana jest koniecznością uwzględnienia obecnie obowiązującego stanu prawnego. Powodem zmiany było wejście w życie nowej ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanie na jej podstawie przez Ministra Finansów do końca 2010 r. szeregu rozporządzeń zastępujących akty, na które powoływało się dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. u. Nr 11, poz. 69).Zgodnie z brzmieniem § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.