Stosowne regulacje zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami (Dz. U. poz. 971), opublikowane w dniu 4 lipca 2016 r.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 105 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem zakres danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) w celu oceny zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego, obejmuje dane dotyczące osoby fizycznej: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, aktualny adres pobytu czasowego inny niż adres zamieszkania lub zameldowania, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, o ile został nadany, numer NIP, o ile został nadany oraz numer telefonu i adres e-mail.

Ponadto w zakresie informacji dotyczących zobowiązania zakres danych podlegających wymianie obejmuje numer identyfikacyjny zobowiązania, źródło zobowiązania, kwotę i walutę zobowiązania, datę powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, ustanowione zabezpieczenia prawne, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania, datę wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki w jego wykonaniu oraz nazwę i adres instytucji pożyczkowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, w dniu 19 lipca 2016 r.