Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad podpisał zarządzenie w sprawie działalności sponsoringowej określające jasne, przejrzyste i rynkowe zasady. Tym samym zakończona zostanie dotychczasowa dowolność określania przez spółki reguł prowadzenia działalności sponsoringowej m.in. sportu zawodowego.

Po konsultacjach z ministerstwem sportu Minister Grad podpisał  zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, które wprowadza Model regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem powstania Instrukcji jest ustanowienie jasnych i czytelnych zasad sponsoringu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Instrukcja będzie miała zastosowanie we wszystkich spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% oraz może być wprowadzony w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, jak i w spółkach giełdowych przy zachowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Instrukcja będzie stanowiła podstawę do opracowania przez zarządy spójnych, indywidualnych zasad sponsoringu, które podlegać będą zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez rady nadzorcze. Prowadzenie działalności sponsoringowej będzie uzależnione od opracowania takich zasad. Spółki będą musiały zagwarantować sobie w umowie możliwość natychmiastowego zaprzestania finansowania w przypadku zaistnienia naruszenia prawa w działalności objętej umową, korupcji lub okoliczności potwierdzających pogorszenie kondycji finansowej.

W dokumencie wyodrębniono trzy grupy, których mogą dotyczyć umowy sponsoringowe:
· sport kwalifikowany,
· sport amatorski,
· pozostałe obszary (kultura, sztuka, akcje społeczne i proekologiczne).

Przygotowując finansowanie sportu kwalifikowanego zarząd musi zaprezentować plan działań sponsoringowych, profesjonalną analizę rynku medialnego, w tym analizę efektywności działalności sponsoringowej, szacując z jednej strony koszty (proponowany budżet), a z drugiej efekty, czyli wpływ na relacje ze środowiskami ważnymi z punktu widzenia spółki, odbiór medialny, wzrost rangi marki, zyski ze sprzedaży, wzrost wartości firmy etc. Plan przedsięwzięcia powinien zawierać także analizę porównawczą z podmiotami sektora prywatnego opracowaną m.in. w oparciu o informacje pozyskane z rynku mediów. Plan musi uzyskać akceptację rady nadzorczej.

Jeżeli spółka z udziałem Skarbu Państwa posiada akcje w spółce sportowej, to powinna się ona wycofać z takiego zaangażowania kapitałowego do końca roku 2009. Zakończenie zaangażowania kapitałowego (właściciel lub współwłaściciel spółki sportowej) nie oznacza zaprzestania finansowania, czyli sponsoringu. Musi się jednak ono odbywać na zasadach ujętych w Instrukcji. W przypadku sponsoringu sportu amatorskiego, kultury, sztuki, etc. finansowanie może być podjęte w oparciu o wewnętrzną ocenę efektów ekonomiczno-finansowych dla spółki, którą zarząd przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia radzie nadzorczej. W Instrukcji uregulowano także przekazywanie informacji z obszaru działalności sponsoringowej przez spółki do MSP oraz ocen dokonywanych przez właściwe departamenty w ministerstwie.

(Źródło: MSP/KW)