Zdaniem autorów opinii na temat projektu, takie rozwiązanie jest krytykowane od dawna w doktrynie. - Odejście od uregulowań Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach w sprawie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego może  spowodować pogorszenie się gwarancji procesowych jednostki. Dotyczy to braku podstawy prawnej stosowania w postępowaniu m. in. zasady domniemania niewinności, zasady in dubio pro reo i zasady prawy materialnej. Nie wydaje się, aby niedoskonałości te zostały rozwiązane poprzez wprowadzane do ustawy przepisów dotyczących możliwości ustanowienia obrońcy z urzędu. Zdaniem HFPC rozwiązania te, poprzez uzależnienie przyznania takiego obrońcy od dyskrecjonalnej oceny prezesa sądu, w istocie pogarszają realizację formalnego aspektu prawa do obrony - czytamy w opinii.
Zdaniem jej autorów niekorzystnie, z punktu widzenia prawa do rzetelnego procesu, wygląda również próba wprowadzenia możliwości orzekania środków wychowawczych na posiedzeniu niejawnym, bez udziału małoletniego i jego wysłuchania. Taka możliwość, zdaniem HFPC, powinna zostać wprowadzona równolegle z regulacją ustanawiającą anulacyjny środek zaskarżenia na postanowienie w przedmiocie środków wychowawczych zastosowanych na posiedzeniu, którego wniesienie powodowałoby rozpoznanie sprawy od początku. Więcej>>>