Nowe przepisy obligują banki hipoteczne do przeprowadzania w każdym dniu roboczym rachunku listów zastawnych. Ma to na celu monitorowanie wykonania wymogów ustawowych.

Test równowagi pokrycia jest przeprowadzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy, natomiast test płynności - nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności uznaje się za pozytywne, jeżeli po ich przeprowadzeniu ustalono, że na dzień dokonania ustalenia wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wystarczają na pełne zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych. W załącznikach do rozporządzenia określono sposób oraz szczegółowe warunki przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności (Dz. U. poz. 2360) weszło w życie 1 stycznia 2016 r.