Sąd Najwyższy (III CZP 126/10) postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. Sąd Najwyższy rozpoznał tym samym wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: „Czy sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni stanowi sprawę o prawa niemajątkowe – i ewentualnie dochodzone łącznie z nimi prawa majątkowe – w której skarga kasacyjna przysługuje na podstawie art. 3981 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3982 k.p.c. bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia?”

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sn.pl, stan z dnia 11 maja 2011 r.