Jak napisano w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru przedsiębiorców, którzy podlegają przepisom prawa z zakresu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, pozwoli na opracowanie wiarygodnych i rzetelnych raportów z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi, które Rzeczpospolita Polska corocznie składa Komisji Europejskiej. Wprowadzenie rejestru przyczyni się również do faktycznego uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską w 2014 roku wymaganych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Obecnie system zagospodarowania tych odpadów jest nieskuteczny i nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia wymaganych dyrektywą poziomów odzysku i recyklingu, co może prowadzić do nałożenia na Rzeczpospolitą Polską przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości poważnych kar finansowych. Autorzy założeń podkreślają, że obecnie funkcjonujący system nie zapewnia faktycznej realizacji dyrektywy 94/62/ a więc osiągnięcia przez Rzeczpospolitą Polską w 2014 roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Pomimo funkcjonowania od 2002 roku przepisów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi część przedsiębiorców nadal nie realizuje obowiązków nałożonych tymi przepisami. Należy więc – ich zdaniem - pilnie podjąć niezbędne działania, które będą możliwe po zmianie przepisów prawa, aby uniknąć kar finansowych za brak realizacji nałożonych na Rzeczpospolitą Polską, jako kraj członkowski UE, obowiązków.

Założenia do projektu ustawy