Przed planowanym na środę (28 sierpnia br.) posiedzeniem sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skierowały wspólne uwagi do projektu ustawy.
Zdaniem rządu projekt zawiera szereg ułatwień, dzięki którym cudzoziemcy będą mogli w sposób prostszy i szybszy uzyskać zezwolenia pobytowe w Polsce. Jednak organizacje podnoszą, że nie wszystkie zaproponowane rozwiązania są odpowiednie. Projekt zakłada utrzymanie detencji dzieci cudzoziemskich, czyli umieszczania ich w zamkniętych ośrodkach, jak również brak zasady niestosowania detencji w sytuacji, gdy możliwe będzie zastosowanie środków takich jak poręczenie majątkowe.
- Niezmiennie postulujemy wprowadzenie całkowitego zakazu detencji dzieci lub przynajmniej detencji dzieci przebywających bez opieki osób dorosłych – mówi Witold Klaus, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Organizacje postulują, aby do przepisu który umożliwia zastosowanie detencji względem cudzoziemskiego dziecka wprowadzić przesłankę „dobra dziecka”. - Sąd orzekając o detencji dziecka miałby obowiązek kierowania się jego najlepszym interesem – tłumaczy Witold Klaus.
Autorzy opinii zauważają też, że projekt w obecnym kształcie nie przewiduje również zasady wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu w przypadku wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tę decyzję. - Brak takiego postanowienia powoduje, że ewentualne uwzględnienie skargi przez sąd będzie ochroną iluzoryczną w sytuacji, gdy cudzoziemiec powróci do kraju pochodzenia – mówi Danuta Przywara, prezes HFPC. - Zmianę w dotychczasowej praktyce, która właśnie na tym polega mógłby wnieść postulowany, a pominięty, przepis - dodaje Danuta Przywara.
Zastrzeżenia obu organizacji budzi również wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego przy ubieganiu się o pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zdaniem organizacji, wymóg ten należy usunąć, skoro państwo polskie nie wspiera integracji migrantów, również w zakresie nauki języka.
Więcej uwag do projektu>>>