Projekt został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowana wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego ma wzmocnienić ochronę konsumentów na rynku finansowym oraz wprowadzić zmiany dotyczące modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów.
Czytaj: Szef UOKiK: chcemy lepiej chronić konsumentów na rynku usług finansowych>>>

UOKiK podkręsla, że ze względu na skomplikowany charakter produktów oferowanych na tym rynku konsumenci są szczególnie narażeni na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców polegające zwłaszcza na niedostosowaniu metod sprzedaży do klientów oraz niedostarczaniu im właściwych informacji. Propozycje nowych rozwiązań prawnych, które mają poprawić sytuację konsumentów na rynku usług finansowych, obejmują m.in.:
- nowe postaci praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - zabronione byłoby oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz oferowanie usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru;
- możliwość wydawania przez Prezesa UOKiK tzw. decyzji tymczasowych, które jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zobowiązywałyby przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia uprawdopodobnionym zagrożeniom;
- wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta - pozwalającej na uzyskanie dowodów w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
- możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie – Prezes UOKiK będzie mógł wyrazić swój pogląd w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawia za tym interes publiczny;
- nowy model kontroli postanowień wzorców umów - to Prezes UOKiK, w decyzji administracyjnej, rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania, mogąc jednocześnie określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu.
Czytaj: Minister: zmiany przepisów przywrócą równowagę w relacji konsument-bank>>>

Wprowadzenie kontroli postanowień wzorców w trybie administracyjnym podlegałoby kontroli sądowej. Rejestr klauzul niedozwolonych zostałby zastąpiony przez rejestr decyzji UOKiK. Zmiany dotyczące systemu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy mają na celu eliminację problemów w jego funkcjonowaniu - wnoszenie pozwów o stwierdzenie abuzywności jedynie w celach zarobkowych, rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie dotyczące tzw. rozszerzonej prawomocności wyroku wpisanego do rejestru. Dzięki zmianom kontrola abstrakcyjna wzorców będzie szybsza i sprawniejsza.

Autorzy projektu przypominają, że nowelizację ustawy zapowiedziała premier Ewa Kopacz.
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego można zgłaszać w terminie do 21 kwietnia 2015 r. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401

ID produktu: 40146411 Rok wydania: 2015
  LEX Windykacje - MODUŁ DO LEX (Tylko dla posiadaczy LEX)>>>