Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego ” może otrzymać radca prawny (aplikant radcowski), który wyróżnia się bezinteresowną pomocą prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów, osób i rodzin dotkniętych klęskami.
Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym oraz samym beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych przyznaje także nagrodę specjalną dla Okręgowej Izby Radców Prawnych wyróżniającej się w działalności „Pro publico bono ”.