W czwartek 4 lipca sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął udział w spotkaniu podsumowującym pierwszy etap projektu „Nowa Droga”.
Jak informuje MS, przedsięwzięcie Nowa Droga - innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów - skierowany jest do młodocianych więźniów i osób do 24 roku życia, którzy opuszczają zakłady karne lub areszty śledcze w ramach zwolnienia warunkowego. Program ma na celu poprawę sytuacji  tych osób i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.  Projekt wypracowuje nowatorski model postępowania ze skazanymi z wykorzystaniem  nieznanej w Polsce francuskiej metody resocjalizacyjnej pn. PRÓG (Seuil). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego partnerami są Areszt Śledczy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy oraz pracodawcy.
Projekt jest objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości.
Projekt wypracowuje model postępowania z młodymi więźniami i prowadzi do skuteczniejszego wejścia na rynek pracy osób opuszczających zakłady karne. W warunkach więzienia już sama rekrutacja jest dla osadzonego pracą motywującą do podjęcia projektu, gdyż kryterium wyboru stanowi fakt, czy wytypowana osoba może otrzymać warunkowe zwolnienie. Po początkowej diagnozie osobistej i środowiskowej, w areszcie śledczym odbywają się działania edukacyjne, korekcyjne, stała praca psychologiczna i wychowawcza połączona z monitorowaniem tego, co dzieje się z wybraną osobą.
Według założeń praca ze skazanym zaczyna się w areszcie, gdzie przez 5 miesięcy jest przygotowywany fizycznie i psychicznie do udziału w projekcie, przy czym kryterium doboru jest fakt, że sąd penitencjarny zdecyduje, iż dana osoba może wyjść na przedterminowe zwolnienie warunkowe.
Kolejnym etapem jest miesięczna wędrówka po górach wraz z opiekunem resocjalizatorem. W projekt angażuje się także Kościół, gdyż wędrówka będzie odbywać się od parafii do parafii.
W dalszym etapie skazany uczestniczy w organizowanym przez Centrum Integracji Społecznej miesięcznym szkoleniu na potrzeby pracodawcy oraz pięciomiesięcznym stażu.
Po zakończeniu praktyk pracodawca zatrudnia stażystę w formie zatrudnienia wspieranego do 12 miesięcy, współfinansowanego przez Urząd Pracy.