26 listopada 2014 roku, podczas gali w warszawskim Pałacu Prymasowskim, miało miejsce uroczyste zamknięcie i podsumowanie działań zrealizowanych w czasie IV Edycji Konkursu Grantowego Funduszu Społecznego Notariatu. W tegorocznej edycji FSN wzięło udział ponad ćwierć tysiąca organizacji pozarządowych. Spośród nadesłanych do Funduszu wniosków projektowych, pięć najciekawszych wybrała Kapituła Funduszu złożona z publicznych autorytetów pod przewodnictwem siostry Małgorzaty Chmielewskiej.

Czytaj także: W sobotę notariusze doradzą za darmo>>>

- W tym roku już po raz czwarty zasiadam w Kapitule Funduszu Społecznego Notariatu i po raz czwarty przekonuję się, jak ważne są inicjatywy, których celem jest pomoc najbardziej potrzebującym grupom społecznym. Powstały staraniem samorządu notarialnego Fundusz Społeczny Notariatu wspomagający projekty na rzecz dzieci i młodzieży jest inicjatywą ze wszech miar godną wparcia i propagowania. Jest świadectwem dojrzałości i odpowiedzialności społecznej polskich notariuszy. – powiedziała siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia”, a jednocześnie przewodnicząca Kapituły Funduszu.”
- Zakończenie czwartej edycji Konkursu Grantowego to moment, który pozwala już na pewne podsumowania – powiedział Tomasz Janik, Prezes Krajowej Rady Notarialnej. -  Dotychczas notariusze działając w ramach FSN, udzielili wsparcia 19 organizacjom. Przekazali na ten cel ponad pół miliona złotych. Ta kwota robi wrażenie, a jednak nadal jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Finał kolejnej edycji  Konkursu to okazja zarówno do radości, jak i chwili zadumy. Z jednej strony cieszy zaangażowanie środowiska notarialnego w pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z racji chorób, pochodzenia czy środowiska w jakim przyszło im wzrastać. Z drugiej, pojawia się refleksja dotycząca zobowiązań, jakie wobec osób borykających się z problemem wykluczenia społecznego mają przedstawiciele zawodów cieszących się prestiżem i zaufaniem społeczeństwa. W rozumieniu samorządu notarialnego wspieranie najsłabszych jest moralnym obowiązkiem. Ta właśnie konstatacja stała się, przed niemal pięcioma laty, punktem wyjścia do narodzin Funduszu Społecznego Notariatu, którego celem  jest pomoc w  pomoc wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do godnego życia i edukacji  – dodał Prezes Janik.

 W tym roku granty powędrowały do:
1.    Fundacji  „Żółty Latawiec” z Siedlec na realizację projektu „Rozkład jazdy dla autysty”
Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczające do siedleckich przedszkoli i szkół podstawowych.  Mają od 3 do 10 lat. Dzieci z autyzmem źle funkcjonują w szkołach, przedszkolach i grupach rówieśniczych. Projektem zostanie objęte 10 dzieci oraz ich rodziny a także nauczyciele i pedagodzy ze szkół i przedszkoli. Terapia będzie się odbywać  w naturalnym środowisku dziecka, w domu,  szkole, przedszkolu i w gronie rówieśniczym.
Dziecko autystyczne nie rozwija spontanicznie zdolności społecznych i nie rozumie zasad, którym musi się podporządkować, dlatego podstawowym celem projektu jest trening umiejętności społecznych i osiągnięcie w pracy z dzieckiem takich wzorów zachowań, które umożliwią mu dalsze funkcjonowanie i edukację oraz stworzą szansę uczestnictwa w życiu społecznym. Dla uczestników projektu zostaną przygotowane indywidualne programy terapeutyczne i codzienne plany zajęć oraz pomoce dydaktyczne. Rodzice i nauczyciele wyposażeni zostaną w podstawową wiedzę i umiejętności, jak poruszać się w świecie autyzmu, a przez to zrozumieć, zaakceptować i wspomagać rozwój dziecka.

2.    Fundacji Edukacji i Twórczości z Białegostoku na realizację programu „Raz dwa trzy teraz my”
Bezpośredni beneficjenci projektu to grupa 30 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat zamieszkująca białostocki Ośrodek dla Cudzoziemców oraz grupa min. 15 uczniów w wieku 8-18 lat pochodzenia cudzoziemskiego mieszkająca poza ośrodkiem, na terenie Białegostoku lub jego okolicach. Są to głównie osoby pochodzenia czeczeńskiego. To grupa bardzo zróżnicowana pod względem umiejętności, wiedzy szkolnej, jak i kompetencji językowych.
Sprostanie jej potrzebom w zakresie wyrównania szans edukacyjnych wymaga zindywidualizowanego i kompleksowego podejścia. Będzie ono realizowane poprzez powiększenie grona osób odpowiednio przeszkolonych i uwrażliwionych na sytuację dzieci.
W ramach projektu zostaną zorganizowane specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i pozostałych przedmiotów. Dla dzieci zaplanowano sześć wycieczek podczas których będą mieli okazję przekonać się, że wielokulturowość jest integralną częścią dziedzictwa kulturowego naszego regionu a także jego przyszłością. Tego typu doświadczenia są bardzo ważnym czynnikiem kształtowania się tożsamości otwartej na odmienność kulturową. Kolejną szansę pogłębienia integracji między dziećmi polskimi i cudzoziemskimi stworzą gry miejskie ukazujące wielokulturowy wymiar miasta. Weźmie w nich około  100 osób.

3.    „Alter” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD i Specjalnej Troski w Białogardzie na realizację programu „Razem w Sztuce – Edukacji – Rehabilitacji i Terapii”
W organizowanych w ramach projektu zajęciach uczestniczyć będą dzieci i młodzież w wieku od 2 do 24 lat oraz ich opiekunowie. Planowana liczba osób to 35. Podopieczni Stowarzyszenia to dzieci z ADHD, RZS, toczniem układowym, chorobą Hashimoto, pląsawicą, porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym oraz chorobami reumatologicznymi i neurologicznymi. Z uwagi na poważne dysfunkcje wymagają one jednoczesnego wsparcia kilku osób prowadzących terapię i opiekunów, dlatego beneficjentami projektu będą również rodzice, rodzeństwo, koledzy i koleżanki, opiekunowie i wolontariusze.
Celem projektowanych działań jest szeroko rozumiana profilaktyka i edukacja zdrowotna związana z przekazywaniem informacji o przyczynach i skutkach zachowań zagrażających zdrowiu oraz zdrowym stylu życia. Podejmowane będą także aktywności zmierzające do niwelowania zaburzeń wymowy u dzieci i młodzieży, zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym oraz warsztaty usprawniające koordynację wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi, grafomotorykę, orientację przestrzenną, sprawność manualną, aparat mowy oraz słuch fonemowy.

4.    Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany” na realizację programu „Z COOLturą na Ty – aktywizacja kulturalna”
Projekt skierowany jest do 30-osobowej grupy dzieci w wieku od 9 do 15 lat z terenu gminy Opatów, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi oraz dzieci pochodzących z rodzin defaworyzowanych społecznie. Zakłada stworzenie dzieciom i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego warunków do wypoczynku, relaksu, rozwoju uzdolnień oraz odreagowania negatywnych emocji poprzez zwiększenie dostępu do kultury. Projekt będzie realizowany w Opatowie oraz we wsi Kobylany.
Podstawowym działaniem, jakie Stowarzyszenie zamierza zrealizować są warsztaty taneczno-wokalne oraz zajęcia teatralne, które będą odbywały się w Opatowskim Ośrodku Kultury. Tam też będą się odbywały zajęcia z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie.
Dodatkowo, projekt zakłada aktywizację kulturalną beneficjentów poprzez wyjazdy do kina, teatru i gospodarstwa agroturystycznego "Kapkazy - Szkoła Wrażliwości".

5.    Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” z Barlinka na realizację programu wspierającego dostęp osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji.
Beneficjenci projektu to grupa 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 0 do 18 lat. Działania będą realizowane w miejscowości Balinek w województwie zachodniopomorskim. Ich celem jest wczesne wspomaganie rozwoju poprzez zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zaplanowana jest rozbudowana diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna, grupowe zajęcia usprawniające, terapia neurologopedyczna, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia oraz terapia kompetencji społecznych.

***
Fundusz Społeczny Notariatu został utworzony w 2010 r., staraniem Krajowej Rady Notarialnej oraz poszczególnych Izb Notarialnych. Od 2011 r. wspiera w systemie grantów najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy społeczne prowadzone przez organizacje pozarządowe w Polsce. Dotychczas, w ramach konkursu grantowego Fundusz Społeczny Notariatu wyróżnił osiemnaście programów walczących z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.