Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy o PIT dochód z działów specjalnych produkcji rolnej podatnika, który nie prowadzi ksiąg podatkowych, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Dochód jest iloczynem wielkości, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, współczynnika dochodowości oraz jednostek określających wielkość działu specjalnego produkcji rolnej, np. sztuki zwierzęcia, powierzchni uprawy czy wielkości akwarium.

Aktualnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1269) określa normy szacunkowe dochodu, których okres obowiązywania ograniczony został do roku podatkowego 2010. Jednakże Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa zmienia corocznie normy szacunkowe w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Jako, że Prezes GUS w drodze komunikatu z 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r. (M. P. Nr 42, poz. 611) poinformował, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r. w stosunku do 2008 r. spadł o 2,4% i wyniósł 97,6%, to Minister Finansów zobowiązany był do uwzględnienia tego wskaźnika i zmiany norm szacunkowych dochodu.

8 października 2010 r. Minister Finansów ogłosił rozporządzenie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264), które określa normy obowiązujące w 2011 r. Resort Finansów szacuje, że obniżenie podstawy opodatkowania na skutek obniżenia norm szacunkowych o ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej wpłynie na zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych o około 1,19 mln zł, w tym dochodów budżetu państwa o 0,61 mln zł, a dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 0,58 mln zł. Podstawę do określenia wysokości skutków finansowych zmian wysokości norm szacunkowych stanowił dochód podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, określony na podstawie rozmiarów produkcji oraz norm obowiązujących w 2008 r. z uwzględnieniem zmian ich wysokości w latach 2009 i 2010.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line