Mieszkaniec miasta złożył skargę do WSA na bezczynność prezydenta miasta, polegającą na niepodjęciu z urzędu czynności zmierzających do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Więcej>>>