Odsetek respondentów negatywnie oceniających pracę sądów zwiększył się o 6 punktów proc. - do 42 proc. Funkcjonowanie prokuratury jest krytycznie postrzegane przez jedną trzecią badanych (33 proc.), ale niemal taka sama grupa (32 proc.) ocenia ją dobrze.
Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.), co dziewiąty (11 proc.) wyraża niezadowolenie, a niemal połowa (46 proc.) nie ma zdania o pracy tej instytucji.
Stosunkowo słabo znana jest również działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród osób, które mają wyrobioną opinię na ten temat, dobre oceny tej instytucji przeważają nad złymi (40 proc. wobec 14 proc.).
63 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego, a 24 proc. źle. Z kolei działalność Sejmu podoba się 23 proc. respondentów, a krytycznie ocenia ją 61 proc. - wynika z marcowego sondażu CBOS.