Uchwała Izby Cywilnej nie jest po myśli komorników. Powstała na tle następującej sytuacji:

Opłata za nie ściągnięty dług - 49 tys zł.

Komornik prowadził postępowanie egzekucyjne wobec spółki S. 13 lat, od 2004 roku. Dłużnik spłacił swój dług i wierzyciel wystąpił o umorzenie postępowania. Jednak komornik zażądał od dłużnika zapłacenia opłaty w wysokości 49 tys. 800 zł ( 15 proc. wartości należności). Dłużnik odmówił zapłaty, więc komornik w styczniu 2018 r. zajął jego konto bankowe.

Dłużnik złożył zażalenie na czynności komornika. Sąd Rejonowy oddalił roszczenie, gdyż uznał, że nie ma przedawnienia kosztów sądowych, którymi są opłaty komornicze.

Sąd Okręgowy w Kielcach przy rozpoznawaniu apelacji stwierdził, że nie można przyjąć, że roszczenia wobec komornika nigdy się nie przedawnią. Sąd powziął wątpliwość czy należności komornika z tytułu opłat egzekucyjnych stwierdzone prawomocnym postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 k.p.c. podlegają przedawnieniu, a jeśli tak, to w jakim terminie?

Zdaniem pełnomocnika powoda adwokata Roberta Karcza nie ma jasności w przepisach ustawy o komornikach sądowych (obecna i poprzednio obowiązująca przed styczniem 2019 r.), więc można zastosować w drodze analogii przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. I przyjąć 3-letni okres przedawnienia.

Przedawnienie należności po 3 latach

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych.

W uzasadnieniu sędzia Marta Romańska powiedziała, że SN uznaje iż należność komornika ulega przedawnieniu, tak jak każda inna należność pieniężna. Inne rozwiązanie byłoby nieracjonalne.

Opłaty pobierane w egzekucji sądowej są podobne do opłat pobieranych w egzekucji administracyjnej. To są należności stwierdzone tytułami egzekucyjnymi, zbliżone do należności publiczo-prawnych. I np. ZUS może wybrać czy kieruje sprawę do sądu czy do egzekucji administracyjnej.

 

Sygnatura akt III CZP 84/19, uchwała 3 sędziów Izby Cywilnej SN z 11 września 2020 r.