Z nagrywania rozprawy będzie można zrezygnować w dwóch przypadkach:

- gdy będzie to niemożliwe ze względów technicznych, np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub awarię systemu,

- gdy jawność rozprawy zostanie wyłączona ze względu na obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne" lub „ściśle tajne” i nie będzie możliwości zapewnienia ochrony nagrania przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Należy podkreślić, że nagranie rozprawy nie będzie stanowiło protokołu elektronicznego, jak to ma miejsce w sprawach o wykroczenia - będzie stanowiło jedynie załącznik do protokołu pisemnego. Strony, ich obrońcy, pełnomocnicy, a także przedstawiciele ustawowi będą mieli prawo do otrzymania odpłatnie jednej kopii nagrania, chyba że nagranie utrwala przebieg rozprawy odbywającej się z wyłączeniem jawności lub prezes sądu odmówił zgody na sporządzenie kopii dla wymienionych wyżej podmiotów. Należy jednak podkreślić, że odmowa taka nie może nastąpić z dowolnego powodu - jej przyczyna musi być ważna, uzasadniona ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie.

Wprowadzenie obowiązku nagrywania rozpraw obok ich pisemnego protokołowania ma stanowić - w zamyśle projektodawców - etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem w tradycyjny sposób, a wprowadzeniem protokołu elektronicznego na rozprawach w sprawach karnych. Takie rozwiązanie ma oswoić sędziów i uczestników postępowań z faktem rejestrowania całości rozprawy przez urządzenie. Uznano, że wprowadzenie od razu protokołu elektronicznego byłoby zbyt radykalne i mogłoby prowadzić do skomplikowania oraz wydłużenia i tak już długo trwających postępowań.

Zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Czytaj: Nie wszystkim sędziom podoba się nagrywanie rozpraw>>>

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>