Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. poz. 314). Podstawowym celem nowelizacji jest objęcie przepisami znowelizowanego rozporządzenia stref ruchu.

W wyniku nowelizacji strefy ruchu objęte zostały wymaganiami w zakresie zarządzania ruchem, określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. poz. 1729, ze zm.). W przepisach znowelizowanego rozporządzenia uwzględniony został podmiot zarządzający drogą wewnętrzną (dotychczas przepisy wskazywały jedynie zadania organu zarządzającego ruchem). Jednocześnie zostały określone czynności, jakie powinien wykonywać ten podmiot oraz jego uprawnienia. Ponadto nowe przepisy określają zakres nadzoru przez organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem (wojewodę) na drodze wewnętrznej objętej strefą zamieszkania albo strefą ruchu. Dodatkowo zwalniają projekt organizacji ruchu na drodze wewnętrznej z konieczności zaopiniowania go przez Policję (podobnie jak w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne).

Nowe przepisy doprecyzowują także definicję projektu organizacji ruchu, wskazując, że organizacja ruchu może mieć charakter stały, zmienny albo czasowy. Wprowadzają także zasadę, zgodnie z którą projekt stałej albo zmiennej organizacji ruchu powinien zostać sporządzony przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót.

Wiesław Podhorodecki
Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Akty wykonawcze. Wzory dokumentów>>

Ponadto nowelizacja zwalnia organy i podmioty uprawnione do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (wskazane w § 10 ust. 1 rozporządzenia) z obowiązku przedstawienia właściwemu organowi zarządzającemu ruchem oraz zarządowi drogi szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem na nim odcinka drogi o ograniczonym lub zamkniętym ruchu, zmienionej organizacji ruchu oraz przewidywanego terminu przywrócenia stanu pierwotnego.

Termin wejścia w życie rozporządzenia został ustalony na 1 lipca br. z uwagi na potrzebę zapewnienia podmiotom zarządzającym drogą wewnętrzną niezbędnego okresu czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.