Zapowiedź takich działań przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienia w tej sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zespoły te działają w sądach okręgowych, a ich zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Czytaj: Zespoły sądowych specjalistów będą opiniować ws. rodzinnych i nieletnich >>

Rzecznik pisał do ministra, że jest świadom braków kadrowych OZSS ale wskazywał, że ich skutki są takie, że mniej niż 1/3 opinii powstaje w terminie krótszym niż 60 dni, co przedłuża postępowanie przed sadami rodzinnymi.  Problem działania zespołów zgłaszają również organizacje ojcowskie. Rodzice argumentują, że nie są w stanie odnieść się do opinii wydanej przez OZSS, ponieważ wyniki testów nie są – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości – ujawniane.

O tym, że OZSS mają kłopoty, Ministerstwo przyznawało już we wcześniejszej korespondencji z RPO. Rzecznik zapytał więc, czy sytuacja się poprawia. Jak wynika z odpowiedzi przekazanej RPO 15 marca, resort proponuje zmianę ustawy o OZSS. Chce w sposób powstrzymać znaczny odpływ kadry oraz doprowadzić do tego, że opinie w sprawach rodzinnych będą powstawać w terminie.

Prawo rodzinne>>

Zmiany mają polegać na wyeliminowaniu konkursu jako formy wyłaniania kandydatów do zatrudnienia w zespołach. Resort wystąpił też o uwzględnienie w planie budżetu środków na dodatkowe etaty specjalistów oraz pracowników administracyjnych OZSS. MS informuje też, że kontrowersyjne punkty zarządzenia o standardach, wykluczające dostęp osób badanych do zebranych danych, zostały zgłoszone do departamentu legislacyjnego ministerstwa, zaś kwestia ta powinna zostać rozwiązana na poziomie ustawowym, przy współpracy międzyresortowej.
   
Ministerstwo poinformowało przy okazji, że obecny wskaźnik terminowości dla wszystkich OZSS (28,08% opinii wydanych w terminie do 60 dni) jest nieco niższy od zakładanego (31%).