Jak informuje MS, publikacja jest kontynuacją wydanego w 2012 roku wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej „Informatora dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”.
Natomiast Prokuratura Generalna zapowiada, że planowane jest  zaktualizowanie tej publikacji, m.in. o nowe wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

„Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie” podzielony jest na kilka części, w tym oddzielnie dla prokuratora, sędziego i kuratora sądowego. W bloku tematycznym dla prokuratora omówiono przepisy i praktykę ich stosowania w zakresie zarówno wszczęcia postępowania, stosowania wybranych środków zapobiegawczych (wraz z danymi statystycznymi), sposobu przesłuchiwania świadków, wnoszenia aktu oskarżenia etc. Dokonano przeglądu i analizy poszczególnych zaleceń zawartych w wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 11 grudnia 2011 roku dotyczących zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wskazano także na zadania i cel uczestnictwa prokuratora w zespole interdyscyplinarnym.

Na dołączonej płycie CD, oprócz tekstów aktów prawa krajowego i międzynarodowego, znajdują się dotychczasowe stanowiska Prokuratury Generalnej w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym, m.in.
- Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 11 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PG-VII-G-021/1/11);
- Stanowisko Prokuratury Generalnej z dnia 26 września 2013 roku, znak sprawy PG-VII-G-0287/29 dot. obowiązków prokuratora wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Metodyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie opracowana prze Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej;
- Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 2 czerwca 2011 roku (znak sprawy PG-II-P-003/8/11) do wszystkich prokuratorów apelacyjnych.

Dodatkowo, znajdują się tam także inne materiały, jak np:
- Praktyczny podręcznik dla policjantów. Szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. Komenda Główna Policji, Warszawa, sierpień 2013 roku,
- Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach;
- Jak przesłuchiwać dziecko. Poradnik dla profesjonalistów uczestniczących w przesłuchiwaniu małoletnich świadków. Warszawa 2008;
-  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 roku (I KZP 10/10 OSNKW);
- Zarządzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
-  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo – śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP.2012.7);
- Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, placówek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Przydatne w codziennej pracy mogą się także okazać wzory wniosków do sądu, bądź też postanowień w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym m.in.:
-  Wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla dziecka w trybie art. 99 kro w zw. z art. 51 § 2 kpk;
-  Wzór postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym;
- Wzór postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość;
-  Wzór postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji z obowiązkiem uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
-  Wzór postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji w miejsce niezastosowanego tymczasowego aresztowania, pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
-  Wzór postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
-  Projekt wniosku prokuratora z art. 335 § 1 kpk dołączony do aktu oskarżenia;
-   Wzór wniosku prokuratora w postępowaniu wykonawczym o nałożenie na skazanego obowiązku uczestnictwa w oddziaływaniu korekcyjno-edukacyjnym.

Informator wraz z załącznikami w wersji elektronicznej można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informator-dla-sedziow-prokuratorow-i-kuratorow-sadowych-dotyczacy-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/.