Dotychczasowy model dwuetapowy w sprawach nieletniego przed wydaniem merytorycznego orzeczenia dawał podstawy do formułowania wątpliwości przez sędziego. Taka sytuacja została skrytykowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Teraz w wypadku ujednolicenia postępowania nie będzie się odsyłać do kpk w przypadku zastosowania środka poprawczego. Dodany będzie nowy rozdział ustawy w sprawach nieletnich zamiast art.33-35 upn., który ureguluje całość postępowania przez sąd rodzinny.

Projekt założeń do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zakłada także uregulowanie zasad stosowania nagród i kar wobec dzieci umieszczonych w zakładach poprawczych.Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wymagać będzie udokumentowania i protokołu i obowiązku potwierdzenia podpisami osób stosujących ten środek.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości