Ministerstwo konieczność wydania rozporządzania uzasadnia delegacją zawartą w art. 158a ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wprowadzonego ustawą z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Przepis ten upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego użytkownik będzie mógł wnosić pisma. System - jak wskazano w uzasadnieniu - ma uwzględniać sprawność postępowania, ochronę praw stron postępowania oraz możliwość składania jednorazowo wielu pism. 

Zobacz w LEX: Projekty rozporządzeń z zakresu windykacji >

 

Do założenia konta potrzebny będzie wniosek

W paragrafie pierwszym projektu rozporządzenia wprowadza się szereg definicji. I tak przez użytkownika ma być rozumiana osoba fizyczna posiadająca konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników. Z kolei przez konto - rozumie się zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników, przyporządkowanymi do danego użytkownika. 

Zdefiniowano także nazwę użytkownika jako niepowtarzalne i przyporządkowane do niego dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym, hasło - jako poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników. 

W myśl projektu konto będzie zakładane w systemie na wniosek złożony za pośrednictwem tego systemu. Wniosek ma zawierać: imię lub imiona oraz nazwisko wnioskodawcy, a także numer PESEL, jeżeli został nadany, datę i miejsce urodzenia, numer dokumentu tożsamości, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji.

Czytaj w LEX: Elektroniczne akta komornicze >

Zmiana nazwiska? Obowiązek niezwłocznej aktualizacji

Z projektu rozporządzenia wynika, że konto będzie zakładane i udostępniane użytkownikowi po automatycznej weryfikacji imienia lub imion, nazwiska oraz numeru PESEL, jeżeli został nadany, z rejestrem PESEL.

Po założeniu konta i udostępnieniu go użytkownikowi, użytkownik będzie mógł zmienić hasło. Co istotne, jeśli zmienią się jego dane np. nazwisko, numer dowodu osobistego, będzie zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. 

Czytaj: Nie będzie obowiązku e-odpisu pisma procesowego? Sejmowa komisja za poprawką Senatu>>
 

Na podpis prezydenta czeka obecnie nowelizacja procedury cywilnej wprowadzająca e-licytacje z nieruchomości. Przypomnijmy, w myśl obowiązujących przepisów 31 grudnia 2020 r. upłynął termin na wprowadzenie przez komorników akt elektronicznych. MS jeszcze pod koniec roku informowało, że termin się nie zmieni. W nowelizacji znalazła się więc furtka. Chodzi o art. 295 ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Obecnie brzmi on: Do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentacja, o której mowa w art. 155 ust. 1 i art. 156, może być również tworzona, przetwarzana, przechowywana i udostępniana w postaci dotychczasowej. Zmiana zakłada, że po tej dacie dopuszczalne jest dalsze przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie w postaci dotychczasowej dokumentacji, która wcześniej została w tej postaci wytworzona.

Z kolei zgodnie z par. 2., jeżeli po dniu 31 grudnia 2020 r. prowadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym akt spraw komorniczych oraz urządzeń ewidencyjnych napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, komornik wytwarza, przetwarza, przechowuje i udostępnia tę dokumentację z pominięciem systemu teleinformatycznego.