Interwencja legislacyjna obejmuje zmianę brzmienia § 46 ust. 5a Regulaminu, która przewiduje odstępstwa od zasady przydziału spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych według kolejności ich wpływu. Chodzi tu o sprawy dotyczące ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego odnoszące się do tego samego dłużnika(np. gdy wpływa kilka wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości danego dłużnika). W sytuacji przydziału tych spraw według kolejności wpływu sprawę o ogłoszenie upadłości dłużnika rozpoznawałoby kilku sędziów referentów, co mogłoby prowadzić w skrajnych przypadkach do wydania różnych orzeczeń w stosunku do jednego dłużnika. Zaproponowany w § 46 ust. 5a Regulaminu wyjątek od ogólnej zasady przydziału miałby również zastosowanie w w/w sprawach do dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków oraz podmiotów, o których mowa w art. 215 ust. 5 Prawa upadłościowego.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Kolejna proponowana zmiana dotyczy zasad przydziału spraw - zmierza do wyeliminowania możliwości pomijania w przydziale spraw orzeczników korzystających z urlopów wypoczynkowych w wymiarze powyżej 7 dni. Zmiana ta nie dotyczy jednak, z uwagi na specyfikę rozpoznawanych spraw, wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, ksiąg wieczystych i rejestru zastawów.

Projekt doprecyzowuje również sposób liczenia obsad dla potrzeb ustalenia wskaźnika procentowego przydziału spraw. Zgodnie z projektowaną zmianą przy obliczaniu tego wskaźnika nie należy uwzględniać osób, które z racji delegowania nie wykonują w danym wydziale czynności orzeczniczych.

Projekt znajduje się aktualnie na etapie opiniowania i konsultacji publicznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl