- Dzięki e-sądowi nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r., czyli w pierwszym roku działania tego rozwiązania, w 251 sądach rejonowych (z 320 wszystkich sądów rejonowych) odnotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. W przypadku 154 sądów spadek liczby tych spraw był bardzo wyraźny – wynosił od 10 proc. do 30 proc. w stosunku do ich liczby w 2009 r., a w 37 sądach był bardzo znaczący, ponieważ przekraczał 30 proc. - poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
W trakcie spotkania minister Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o kolejnych, podejmowanych przez resort działaniach dotyczących informatyzacji postępowania cywilnego. - Planujemy wprowadzić tzw. elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny, który zastąpi tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny i w ślad za tym zinformatyzujemy postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Ma to na celu m.in. przyspieszenie postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, uproszczenie procedur, a także ograniczenie kosztów postępowania – powiedział minister sprawiedliwości.
Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o działaniach resortu dotyczących wprowadzenia dodatkowych instrumentów procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd), co ma doprowadzić do jeszcze większego odciążenia pozostałych sądów od rozpatrywania sprawa w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. - Pracujemy nad umożliwieniem wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także umożliwienie składania wierzycielowi drogą elektroniczną innych pism i wniosków niż wniosek o wszczęcie egzekucji – powiedział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
Inne działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości to m.in.:
- zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika;
- wprowadzenie instytucji elektronicznej licytacji nieruchomości;
- ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników;
- wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość;
- umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym;
- wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego;
- istotne zmiany w zakresie postępowania klauzulowego, w tym pozwalające na usunięcie negatywnych dla stron i dla praktyki sądowej skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r.
- Docelowo informatyzacja postępowania cywilnego powinna objąć wszystkie tryby i rodzaje postępowań cywilnych. Wraz z upowszechnieniem elektronicznego protokołu istotnie wzbogacona zostanie infrastruktura techniczna sądów. Wykształci się również praktyka korzystania z nowych technologii w toku postępowania, co z kolei pozwoli na zrealizowanie modelu pełnej informatyzacji – powiedział dzisiaj minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Czytaj także: Tusk: e-sąd to ulga w udręce przedsiębiorców