W skład Zespołu, powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r., wchodzą:

1) Marcin Warchoł (fot.), podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – przewodniczący Zespołu,

2) Andrzej Ryng, sędzia, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego – zastępca przewodniczącego Zespołu,

3) Emil Szczepanik, sędzia, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym – sekretarz Zespołu,

4) Dariusz Rutkowski, sędzia – wizytator w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości,

5) Anna Domaradzka, naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego i Analiz Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej,

6) Daniel Mańkowski, naczelnik Wydziału Analiz Strategicznych i Ocen Skutków Regulacji, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich.

Ponadto w pracach Zespołu mają uczestniczyć eksperci zewnętrzni.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu zmian w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w zakresie upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu ma zapewnić Departament Legislacyjny.

Źródło: www.rcl.gov.pl

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami