W przypadku egzaminu notarialnego lista aktów prawnych obejmuje m.in. Prawo wekslowe, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe,  Prawo spółdzielcze, ustawę o podatku od spadków i darowizn. NA liście jest też ustawa Prawo o notariacie oraz wewnętrzne przepisy samorzadu notarialnego.
Lista na egzamin na aplikacje radcowską i adwokacką zawiera wiekszość tych samych ustaw, które są w opisanym wyżej wykazie dla kandydatów na notariuszy. Ale ponadto są  na niej. m.in.: ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych, Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny skarbowy, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawa 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.
Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.