Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że z aktualnej karty karnej, można stwierdzić, że w latach 2005 – 2010 wobec obecnego prezesa spółki Amber Gold toczyły się cztery postępowania w sprawach karnych, zakończone prawomocnym wyrokiem przed sądami rejonowymi w: Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Gdańsk – Północ w Gdańsku i  Kwidzynie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ministerstwo Sprawiedliwości uprawnione jest do informowania wyłącznie o wyrokach w sprawach karnych, które nie uległy zatarciu.

 Lustracja do 31 sierpnia
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zlecił sędziom wizytatorom ds. penitencjarnych przeprowadzenie doraźnych lustracji biegu postępowań wykonawczych toczących się w sprawach dotyczących prezesa spółki Amber Gold. Chodzi o  terminowość rzetelność i prawidłowość sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań obowiązków. Termin złożenia stosownych sprawozdań z przeprowadzonych lustracji został wyznaczony w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

 Brak działań sądu
Już teraz pojawia się jednak wątpliwość dotycząca ewentualnej przewlekłości na etapie jednego z prowadzonych postępowań wykonawczych, polegającej na braku działań sądu i kuratorskiej służby sądowej.
 Zastrzeżenia budzi również prawidłowość i rzetelność dozoru w tych sprawach, sprawowanego przez kuratorską służbę sądową np. w zakresie weryfikacji wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących.

Wina kuratora

Z dotychczasowych ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy. W związku z tym Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.
Należy jednak zaznaczyć, że po otrzymaniu wyników doraźnej lustracji w razie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, to prezes Sądu Okręgowego - jako organ sprawujący wewnętrzny nadzór administracyjny będzie zobligowany do podjęcia decyzji służbowej, w tym także w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej poszczególnych osób - które swoim zawinionym działaniem, doprowadziły do nieprawidłowości.

Badanie rejestracji spółki
Minister Sprawiedliwości w trybie posiadanych kompetencji nadzorczych zwrócił się także do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z prośbą o informacje w sprawie ewentualnych uchybień takich jak rejestracja spółki, postępowania przymuszającego co do uchylania się przez spółkę Amber Gold od składania sprawozdania finansowego.

źródło: MS