Ustawa z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) wprowadziła regulacje związane z limitem wynagrodzeń bezosobowych w częściach budżetu państwa oraz niektórych jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych. Przez wynagrodzenia bezosobowe rozumie się w szczególności wynagrodzenia:

1. wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

2. wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu;

3. wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania;

4. dodatkowe radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej;

5. przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji;

6. dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach;

7. ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

8. honoraria.

Minister finansów może jednak zwiększyć wielkości wynagrodzeń bezosobowych w drodze rozporządzenia. W projekcie takiego rozporządzenia resort finansów proponuje zwiększenie m.in. w:

1. w części 37 - Sprawiedliwość o 2.100 tys. zł w celu sprawnego wykonywania nowych zadań nałożonych na Ministra Sprawiedliwości w zakresie deregulacji dostępu do zawodów, co wymaga skorzystania z wiedzy eksperckiej w bardzo rozległym obszarze związanym ze specyficznymi uwarunkowaniami i regulacjami prawnymi dotyczącymi kilkuset zawodów, które podlegać będą deregulacji. Konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie testu regulacyjnego i oceny skutków regulacji. Wymagane będzie zaangażowanie ekspertów zewnętrznych – specjalistów w dziedzinach, które mają być objęte deregulacją.

2. w części 75 - Rządowe Centrum Legislacji o kwotę 50 tys. zł, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań Centrum. Limit wielkości wynagrodzeń bezosobowych na rok 2012 dla Rządowego Centrum Legislacji został niemal w całości wykorzystany w związku z koniecznością pozyskania ekspertyz prawnych na temat wpływu postanowień umowy w sprawie „ACTA" na polski system prawny w zakresie regulacji prawa karnego oraz zgodności przepisów tej umowy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie problematyki korzystania z konstytucyjnych wolności i praw.

3. w części 28 – Nauka o 1.490 tys. zł., ponieważ jest potrzeba zwiększenia składu osobowego funkcjonujących jak i powołania nowych zespołów specjalistycznych, interdyscyplinarnych i doradczych, które mają zapewnić jakość zadań finansowanych ze środków na naukę. Powyższe skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na wynagrodzenie ekspertów, wchodzących w skład przedmiotowych zespołów.

4. w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka o 200 tys. zł, ponieważ szereg wydarzeń promujących prawa dziecka powoduje konieczność zaangażowania środowisk naukowych, literackich, autorytetów z zakresu prawa, psychologii oraz pedagogiki. Ponadto, w związku z odnotowanym wpływem zwiększonej liczby spraw wymagających interwencji pracowników Biura, a także współpracujących z Rzecznikiem ekspertów, doświadczonych pedagogów, psychologów i prawników zaistniała potrzeba sfinansowania dodatkowych wynagrodzeń bezosobowych.

5. w części 38 – Szkolnictwo wyższe o 926 tys. zł. Pieniądze proponuje się przeznaczyć na:

- nowo powołane organy: Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta,

- na wdrożenie rozwiązań projakościowych w szkolnictwie wyższym,

- dla członków zespołów oceniających wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów,

- o nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej,

- wydatki związane z oceną programów naprawczych uczelni publicznych,

- realizację zadań w ramach Rady do Spraw Procesu Bolońskiego, w tym planowane powołanie Zespołu ds. raportu referencyjnego Krajowych Ram Kwalifikacji w zakresie szkolnictwa wyższego,

- wynagrodzenia bezosobowe członków Zespołu do Spraw Nagród.

6. w części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo RP w UE o 2.956,8 tys. zł na:

- współpracę na rzecz Polonii i Polaków za granicą,

- działania wzmacniające wymiar obywatelski i regionalny polityki zagranicznej RP,

- działania informacyjne i kulturalne prowadzone za granicą,

7. w części 46 - Zdrowie o 881 tys. zł w celu zapewnienia działania Komisji Ekonomicznej, powołanej przy Ministrze Zdrowia. Komisja Ekonomiczna jest nowym podmiotem realizującym zadania, takie jak:

- prowadzenie negocjacji z wnioskodawcą w zakresie ustalenia urzędowej ceny zbytu, poziomu odpłatności, wskazań, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być refundowany,

- w zakresie monitorowania realizacji całkowitego budżetu na refundację oraz prowadzenia działań mających na celu racjonalizację wydatków związanych z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

 

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 3 lipca 2012 r.