W nawiązaniu do informacji, zawartychw artykuel pt. "Aplikanci z trzech lat nie zostaną sędziami" rzecznik MS Joanna Dębek wyjaśnia, że ustawa z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed jej nowelizacją przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. nr 26, poz. 157 ze zm.) przewidywała, że na stanowisko sędziego sądu rejonowego mógł być powołany ten, kto - po spełnieniu innych wymagań - zajmował stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego co najmniej przez sześć lat.
Natomiast ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zawierała regulację przejściową obniżającą wymagania w tym zakresie, której wprowadzenie związane było z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie asesorów sądowych i obawami wielu środowisk, że brak będzie kandydatów na zwalniające się stanowiska sędziowskie. Przepisy przejściowe, obniżające dotychczasowe standardy wymagań, zapewnić zatem miały dopływ kandydatów do pełnienia urzędu sędziego po wyroku Trybunału.
Jak informuje rzeczniczka resortu, w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano uchylenie regulacji przejściowej, zawartej w przepisach art. 65 ust. 3-7 i art. 67 ust. 3 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przepisy te bowiem spełniły już swoją rolę, a dopływ kandydatów jest już ustabilizowany.
- Utrzymywanie regulacji przejściowej straciło więc uzasadnienie i obecnie, w interesie wymiaru sprawiedliwości, niezbędny staje się powrót do takich samych standardów w zakresie wymaganej praktyki zawodowej dla wszystkich ubiegających się o urząd sędziego referendarzy sądowych i asystentów sędziów - stwierdza Joanna Dębek.
Dodaje też, że do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona zostanie dodatkowa korekta przepisów art. 61 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, umożliwiająca wszystkim referendarzom sądowym i asystentom sędziów ubieganie się o stanowiska sędziowskie, w tym także tym referendarzom sądowym i asystentom sędziów, którzy ukończyli aplikację sądową lub referendarską na poprzednich zasadach.

Czytaj także: Trzy roczniki aplikantów bez szans na urząd sędziego