Jak podkreślają organizatorzy konkursu, szansę na nagrodę ma każdy prawnik świadczący nieodpłatnie usługi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych lub instytucji. Kolejnym ocenianym kryterium jest rozwijanie przez zgłoszonych kandydatów działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono. Istotnym elementem wzorowego kandydata/kandydatki jest również udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, innych programach dobroczynnych, a także w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych. Ponadto pod uwagę brane będą dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Tytuł Prawnika Pro Bono może otrzymać osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie prawnicze(magister prawa). Spośród nominowanych kandydatów Kapituła Konkursu przyznaje tytuł Prawnika Pro Bono jednej osobie.
Kandydatury  mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe.

Wyboru Prawnika Pro Bono donkona Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą prezes Trybunału Konstytucyjnego, prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, polscy członkowie Rady Programowej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a także laureaci poprzednich edycji konkursu.

Nominacje do konkursu  mogą być zgłaszane zarówno pocztą (decyduje data stempla pocztowego), jak i  drogą mailową (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres biuro@centrumprobono.pl. Można zgłosić dowolną liczbę kandydatur.

 Adres pocztowy:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok.5

00-031 Warszawa z dopiskiem – KONKURS PRAWNIK PRO BONO