Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.
Utrzymywanie tego obowiązku jest bezzasadne, ponieważ obecnie możliwy jest powszechny i nieskomplikowany dostęp on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych w tym dzienniku urzędowym. Od 1 lipca 2012 r. wszystkie numery monitora, w tym również archiwalne, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jednocześnie doprecyzowane zostaną zapisy w przepisie ustawy upoważniającym ministra sprawiedliwości do określenia, w rozporządzeniu, organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy ustalania ceny jego numerów oraz wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Minister sprawiedliwości regulując te zagadnienia będzie brał pod uwagę pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych zamieszczenia, ogłoszenia i wydawania tego dziennika urzędowego, z uwzględnieniem potrzeby szybkiej publikacji i zapewnienia powszechnego dostępu do informacji w nim zawartych.
Ponadto w związku z tym, że aktualnie przedsiębiorcy wpisywani są do Krajowego Rejestru Sądowego, konieczna jest także zmiana redakcyjna w ustawie. Nowy przepis ma stanowić, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą ogłaszane wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obecne przepisy mówią o wpisach do rejestru handlowego.
Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, proponowane zmiany oznaczają dostosowanie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów konstytucji i aktualnego stanu prawnego.