Taka jest konkluzja rozstrzygnięcia w sprawie, w której Prokuratura Rejonowa w Radomsku odmówiła Andrzejowi P. wydania dokumentu postanowienia o umorzeniu dochodzenia. Wyjaśniła, że wprawdzie Andrzej P. był zawiadamiającym w sprawie, ale nie przysługiwał mu status strony. Ten zaskarżył otrzymaną odpowiedź do sądu administracyjnego. W odpowiedzi prokuratura podkreśliła przedwczesność skargi - którą jej zdaniem powinno poprzedzać zażalenie na odmowę dostępu do informacji publicznej.

Postanowienie o umorzeniu postępowania to dokument urzędowy

Sąd skargę uwzględnił. Wyjaśnił, że Prokuratura Rejonowa, jako organ władzy publicznej jest podmiotem na którym ciąży ustawowy obowiązek udostępniania informacji publicznych. Istota sporu w sprawie sprowadzała się natomiast do tego, czy odpis postanowienia prokuratora o umorzeniu dochodzenia, stanowi informację publiczną, która podlega udostępnieniu na zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Umorzenie postępowania przygotowawczego jest jednym ze sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego, co oznacza, że takie umorzenie jest rozstrzygnięciem, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p., a postanowienie w tej sprawie wydane przez prokuratora (funkcjonariusza publicznego) dokumentem urzędowym (art. 6 ust. 2 ustawy). Rozstrzygnięcie w sprawie stanowiło zatem informację publiczną, która co do zasady mogła zostać udostępniona. Sąd zaznaczył przy tym, że wniosek skarżącego dotyczył wyłącznie postanowienia wraz z uzasadnieniem, nie zaś akt postępowania przygotowawczego. Te bowiem, jako całość, nie mogą być przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Czytaj; Sędzia Szustakiewicz: Dostęp do informacji publicznej skłania do nadużycia prawa>>


Należało zastosować inny tryb odpowiedzi na wniosek

Odwołując się do treści art. 156 § 5 k.p.k. sąd zwrócił uwagę, że w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpisy uwierzytelnione tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Innym niż wymienione wcześniej osobom, mogą być w wyjątkowych wypadkach za zgodą prokuratora udostępnione akta postępowania przygotowawczego. Przepis ten nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, iż osobom innym niż strona postępowania karnego przygotowawczego, akta postępowania karnego mogą być udostępnione za zgodą prokuratora jedynie do wglądu. Jednak dostęp do informacji publicznej obejmuje treść danej informacji, a ten może być realizowany w różnych formach. Oprócz wglądu do akt, podmiot niebędący stroną postępowania przygotowawczego ma prawo żądać udostępnienia informacji publicznej również poprzez uzyskanie kserokopii czy odpisu dokumentu z akt, ale również informacji stanowiącej "wycinek" akt, wyprowadzonej z treści akt postępowania.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy zakończonego postępowania przygotowawczego jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej >

Powołany przepis nie dotyczy zatem dostępu do informacji publicznej z akt postępowania przygotowawczego w podanych wyżej formach, innych niż fizyczny wgląd do akt sprawy, co uzasadnia zastosowanie w tych nieuregulowanych przypadkach trybu określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wniosek skarżącego o udostępnienie mu postanowienia o umorzeniu dochodzenia jako dotyczący informacji publicznej winien zostać załatwiony na zasadach określonych we tej właśnie ustawie, nie zaś przepisach kodeksu postępowania karnego. Sąd zauważył jednocześnie, że wbrew przekonaniu organu, dla dopuszczalności skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest wymagane poprzedzenie jej jakimkolwiek środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej, czego prokuratura wymagała od skarżącego.

Wyrok WSA w Łodzi z 12.05.2020 r., II SAB/Łd 18/20.