Uchylone zostają przepisy będące podstawą gromadzenia danych dotyczących objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez przedszkole, szkołę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną gromadzonych w SIO w sposób jednostkowy tj. taki który pozwalał na identyfikację danego ucznia.

Nowe rozwiązania zapewniają możliwość gromadzenia w lokalnej bazie SIO prowadzonej przez przedszkole, szkołę lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną danych jednostkowych uczniów, jednakże dane te będą przekazywane dalej nie do zbiorów danych o uczniach, lecz do zbiorów danych odpowiednio o przedszkolach, szkołach oraz poradniach. W zbiorach tych natomiast będą gromadzone dane dziedzinowej powstałe z przetworzenia danych jednostkowych uczniów, które będą zawierały informacje liczbowe dotycząc np. ilości poszczególnych form pomocy udzielonych przez dany typ placówki itp. Ponadto szkoły lub placówki oświatowe zobowiązane będą do przekazywania do bazy SIO danych uczniów dotyczących min. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wyłącznie wówczas, gdy rodzice ucznia podejmą decyzję o rozpoczęciu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i w tym celu przedłożą szkole lub palcówce oświatowej właściwą opinię lub orzeczenie.
Równocześnie ustawa w celu zapewnienia właściwego poziomu rzetelności danych przekazywanych do bazy SIO w zakresie form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wprowadza mechanizmy weryfikacji danych przekazywanych przez szkoły i placówki oświatowe z danymi przekazywanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wydawanych przez nie opinii i orzeczeń. Wprowadzenie tych mechanizmów podyktowane jest koniecznością szczególnego monitoringu rzetelności danych dotyczących uczniów na których kształcenie przeznaczane są zwiększone środki publiczne.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP