Ma się do tego przyczynić projekt z 16 lipca 2012 r., który obecnie jest na etapie konsultacji społecznych.
Projektowana zmiana rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia jest następstwem prowadzonych przez MS prac reformujących organizację sądownictwa powszechnego.
Jak jest teraz
W obowiązującym stanie prawnym obowiązki związane z archiwizacją akt sądowych spoczywają na przewodniczącym rozprawy, który po zakończeniu rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania. Zaliczenia do kategorii A akt wymienionych w paragrafach 7, 10, 13, 17 i 20 obecnie obowiązujacego rozporządzenia dokonuje co 5 lat sędzia wyznaczony do tej czynności przez prezesa sądu. Zgodnie z przepisem paragraf 27 ustęp 1 aktualnie obowiązującego rozporządzenia przed przekazaniem akt do zniszczenia prezes sądu powołuje komisję w celu przeprowadzenia czynności związanych z brakowaniem akt, której przewodniczy sędzia. Z przeprowadzonych prac komisja sporządza protokół, który przedstawia do zatwierdzenia prezesowi.
Jak będzie po regulacji
Projektowane rozporządzenie zawiera propozycję przekazania obowiązków sędziów związanych z archiwizacją akt sądowych kierownikom sekretariatów właściwych wydziałów. Z uwagi na fakt, iż czynności te nie są decyzjami orzeczniczymi, brak jest przeszkód do przekazania ich wykonywania przez kierowników sekretariatów, tym bardziej, że są oni najbardziej doświadczonymi i kompetentnymi pracownikami sekretariatu. Wskazane wyżej zadania będą wykonywane przez kierowników sekretariatów w ramach rozszerzonego zakresu obowiązków, co nie będzie wiązało się z podwyższaniem ich wynagrodzeń, a zatem nie będzie powodowało dodatkowych kosztów.

Zmiany wprowadzone w projektowanym rozporządzeniu mają więc na celu zmniejszenie obciążenia sędziów pracą pozaorzeczniczą.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2012 r.