Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) zaktualizowało zasady, na jakich będą wypłacane unijne dotacje na własny biznes oraz udzielane wsparcie pomostowe, czyli pomoc przysługująca nowym przedsiębiorcom w początkowym okresie funkcjonowania firmy. Najważniejszą zmianą są uproszczenia w rozliczaniu wsparcia przyznanego nowym przedsiębiorcom.
Zgodnie z zaleceniami MRR rozliczenie środków będzie się odbywało poprzez złożenie przez takie osoby oświadczeń o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z przygotowanym wcześniej i zatwierdzonym biznesplanem. Tzw. operator wsparcia, czyli pośrednik, który wypłaca unijne dofinansowanie, nie będzie musiał weryfikować wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających zakup lub usługę, a przedsiębiorca wszystkich tych dokumentów mu przedkładać.
Zalecenia MRR doprecyzowują także, na jakich zasadach przedsiębiorcom, którzy otrzymują dotację i wsparcie pomostowe, jest udzielana pomoc publiczna. Korzystają oni z pomocy de minimis, a za datę jej przyznania uznaje się dzień podpisania umowy o przyznaniu środków finansowych (wsparcia podstawowego i/lub pomostowego).

 Źródło: Gazeta Prawna