Przedstawiciele KRRP, wiceprezes Dariusz Sałajewski i sekretarz Ewa Stompor-Nowicka, spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorzem Wałejko. Celem spotkania było przedstawienie negatywnej opinii Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, a zwłaszcza dodanego do projektu przepisu § 9a, który przenosi ryzyko „wystąpienia w trakcie egzaminu jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego” na zdającego. W ocenie przedstawicieli KRRP przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie spowoduje, iż aplikanci z obawy o ewentualne skutki użycia komputerów na zasadach określonych w rozporządzeniu wybiorą odręczny sposób sporządzania pracy. - Przyznane zatem prawo używania komputerów na egzaminie radcowskim okazać się może pozorne - stwierdzili przedsatwiciele KRRP.

Nowe rozporzadzenia zmienić mają:
1. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1302) oraz
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (Dz. U. Nr 163, poz. 1301).
Podobnie do egzaminów radcowskiego i adwokackiego, Ministerstwo Sprawiedliwości planuje stworzyć możliwości rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego podczas egzaminu notarialnego.

Zapewnienie zdającym możliwości rozwiązywania zadań na egzaminie przy użyciu sprzętu komputerowego będzie następowało w sposób, który wykluczy przekaz lub odbiór informacji. Zastosowanie powyższego rozwiązania konieczne jest z uwagi na treść przepisów art. 364 ust. 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) oraz art. 78d ust. 11 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), zgodnie z którymi podczas egzaminu odpowiednio radcowskiego i adwokackiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
Zgodnie z przepisami projektów, zdający będzie miał możliwość wyboru sposobu rozwiązania zadań z drugiej do piątej części egzaminu radcowskiego i adwokackiego, tj. w formie odręcznej lub przy użyciu sprzętu komputerowego.
O wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z części drugiej do piątej egzaminu, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji, zdający będą informowani poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronach internetowych poszczególnych okręgowych izb samorzadów zawodowych lub pisemnie.
Zdający będzie ponosić ryzyko utraty pliku zawierającego opracowane przez niego zadanie z drugiej do piątej części egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający będzie mógł przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże z tego powodu ta część egzaminu, jeżeli takie zdarzenie będzie miało miejsce, nie ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
Przewiduje się możliwość rezygnacji przez zdającego, w każdym momencie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu, z użycia sprzętu komputerowego, wówczas zdający będzie mógł sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, ale czas trwania tej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu.