Można zapoznać się z nimi na stronie MIB: Można egzaminować na prawo jazdy http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1796949-p_1.htm

Jak informuje resort, dobiegają też końca prace nad dwoma pozostałymi:
- w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
- w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego OSK.
 

Podstawą prawną jest ustawa
Ministerstwo przypomina, że podstawą prawną szkolenia dla kandydatów na kierowców są bezpośrednio przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Wskazują one zakres, także tematyczny i sposób prowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców. Określają także, kto może prowadzić szkolenia oraz gdzie takie szkolenia mogą być prowadzone. Rolą przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nad którym kończą się prace, jest jedynie doprecyzowanie programu szkolenia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych, a także procedur postępowania OSK w trakcie szkolenia.

Zaproszenie na szkolenie: Zasady technik prawodawczych>>>

- W obecnej sytuacji wszystkie rozpoczęte szkolenia mogą być kontynuowane, a nowe mogą być rozpoczynane. Mając na względzie przepisy ustawowe, nie ma podstawy do twierdzenia, że ważność rozpoczętych, czy prowadzonych teraz szkoleń może być zakwestionowana. Procedura wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, a w szczególności uzupełniania i wydawania profilu kandydata na kierowcę (który stanowi elektroniczny wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) jest opisana i wdrożona przez przepisy rozporządzenia ws. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Z tych przepisów wynika jednoznacznie, gdzie powinien być wpisany wynik szkolenia przeprowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców. Nie może być zatem mowy o braku podstawy do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - czytamy w komunikacie resortu.

MIB stwierdza, że do szkolenia należy wykorzystywać pojazdy, które są przystosowane do nauki jazdy (wymagania są ujęte w ustawie o kierujących pojazdami), dla których szczegółowe warunki określa § 43 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Z informacji resortu wynika, że rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest w ostatniej fazie procesu legislacyjnego. Do RCL zostało skierowane pismo z prośbą o zwolnienie rozporządzenia z komisji prawniczej, następnie zostanie ono niezwłocznie skierowane do podpisu MIB oraz MSWiA i MON.

Trwające eszkolenia są ważne
- Prowadzone obecnie szkolenia, rozpoczynane szkolenia oraz kończone szkolenia są ważne i nie będą mogły być uznane za przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Nie ma także podstaw do kwestionowania wystawionych zaświadczeń (uzupełniony elektronicznie profil kandydata na kierowcę).Organizacje społeczne zrzeszające OSK i instruktorów biorą udział w pracach nad projektem (m.in. w ramach konsultacji publicznych), posiadają pełną wiedzę na temat jego zakresu, a także etapu prac nad nim - czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie o numerach ewidencyjnych prawie gotowe
Ministerstwo informuje też, że rozporządzenie ws. sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców (…) jest już zwolnione z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą RCL. Oczekuje na podpis Ministra. Rozporządzenie zostanie podpisane i wydane razem z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Każdy OSK rozpoczynający działalność gospodarczą ma nadawany indywidualny numer, który jest stosowany jako wyróżnik przedsiębiorców. Ten numer nadaje Starosta wpisując przedsiębiorcę do ewidencji działalności regulowanej.
Jak pokreśla MIB, opóźnienie wejścia w życie tego rozporządzenia nie ma wpływu na możliwość prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców jest dostępny na stronie RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281250