Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski spotkał się 21 lipca br.  z przedstawicielami samorządu terytorialnego. W spotkaniu, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wzięli udział m.in. przedstawiciele: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów.
W trakcie dyskusji analizowano przepisy wprowadzone w życie 8 czerwca 2010 r. ustawą z 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw pod kątem ich zastosowania w realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego, a w szerszym ujęciu – przy współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w tworzeniu systemu prewencji poprzez społeczną readaptację skazanych.
Przedstawiciele samorządów terytorialnych w trakcie spotkania zwracali uwagę na swoje praktyczne doświadczenia związane z korzystaniem z prac społecznie użytecznych, w tym m.in. na problemy, z jakimi do tej pory w tej kwestii się spotykali (np. koszty związane z zatrudnianiem skazanych w porównaniu z kosztem zatrudniania np. pracowników interwencyjnych). Większość z nich z entuzjazmem jednak przyjęła obowiązujące od 8 czerwca zmiany, w szczególności: ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa, a także zwolnienie z obowiązku zakupu odzieży roboczej dla skazanych.

- Zmiany jakie przygotowaliśmy, czyli tzw. duża nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca, wprowadza zmiany dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych. Zrobiliśmy to mając świadomość, że praca to dla skazanych jedna z najskuteczniejszych metod procesu resocjalizacji – dodał minister.
Do najważniejszych przewidzianych w niej rozwiązań należą:
- ­usprawnienie obiegu informacji pomiędzy sądem, kuratorem sądowym, skazanym oraz podmiotem, u którego skazany wykonuje pracę;
- odciążenie sądu w szczegółowych decyzjach dotyczących sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności poprzez powierzenie ich kuratorowi sądowemu jako sprawującemu całościowy nadzór nad wykonywaniem tej kary i zastrzeżenie dla sądu jedynie najbardziej istotnych decyzji merytorycznych (np. w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą);
- poszerzenie kręgu podmiotów, w których praca skazanego może być wykonywana;
- ograniczenie ciążących na podmiotach obowiązków związanych z organizacją pracy skazanym, przede wszystkim poprzez zwolnienie tych podmiotów od konieczności ponoszenia kosztów ubezpieczenia skazanych i przerzucenie tego obowiązku na Skarb Państwa;
- zwiększenie zdyscyplinowania skazanych poprzez zobowiązanie kuratora sądowego do złożenia wniosku o orzeczenie kary zastępczej w przypadku, gdy skazany nie stawi się na wezwanie, oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków;
- ułatwienie skazanym wykonywania kary poprzez umożliwienie pracy w dni wolne od pracy;
- wyeliminowanie instytucji dozoru przy orzekaniu kary ograniczenia wolności;
- zapewnienie możliwości stosowania pełnego katalogu obowiązków probacyjnych określonych w art. 72 Kodeksu karnego, co pozwoli na bardziej adekwatne dostosowanie orzekanej sankcji karnej (np. poprzez skierowanie na leczenie odwykowe lub do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym).

- Jestem otwarty na głosy praktyków, niezwykle cenię ich doświadczenie – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Mam nadzieję, że nie tylko przeanalizujecie Państwo przygotowane przez nas przepisy, ale i będziecie z nich korzystać – powiedział na zakończenie spotkania Krzysztof Kwiatkowski.

Komentarz >>>