Dzięki temu możliwa będzie refundacja pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. zawodach.

Tak wynika z podpisanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Rozporządzenie zakłada, iż struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) uzupełniona zostanie o sześć nowych zawodów wraz z kodami, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 1 września 2012 r.
Te sześć nowych zawodów, to: murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, wędliniarz, wiertacz, operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych.
Dzięki zmianie możliwa będzie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. sześciu nowych zawodach, które wprowadzone zostały do zasadniczych szkół zawodowych od 1 września 2012 r.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r.
Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.


Źródło: www.mpips.gov.pl,